Ośrodek Wypoczynkowy Rajskie
Rajskie 17
38-613 Wołkowyja

Regulamin

Regulamin „Ośrodka Wypoczynkowego Rajskie”

 

I  Postanowienia Ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające na jego terenie zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie kierownictwa Ośrodka.
 4. Nie zgłoszenie w Recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku skutkuje dopłatą w wysokości 100 zł/doba.
 5. Pobyt zwierząt możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem Ośrodka i dokonaniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

II Zasady zakwaterowania

 1. Goście korzystać mogą z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym zgodnie z warunkami rezerwacji i obowiązującym cennikiem.
 2. Doba noclegowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych, zobowiązane są do:
  • dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości;
  • uiszczenia opłaty za pobyt wg cennika obowiązującego w Ośrodku;
 4. Przekazanie i zdanie domku i miejsca biwakowego odbywa się w obecności obsługi lub kierownictwa Ośrodka.
 5. Z chwilą przekazania kluczy do domku, zameldowany Gość staje się materialnie odpowiedzialny za przedmioty oddane mu do użytkowania. Zaraz po przejęciu domku prosimy o sprawdzenie zgodności wyposażenia z listą zamieszczoną w domku.W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić obsłudze Ośrodka w pierwszym dniu pobytu. Za wszelkie niezgłoszone braki odpowiada aktualny najemca domku.
 6. Awarie i usterki należy zgłaszać obsłudze Ośrodka, natychmiast po ich wystąpieniu, pozwoli to na sprawne ich usunięcie.
 7. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny w ciągu 7 dni, w tym celu sporządza się protokół zniszczeń.
 8. W domkach zabrania się :
  • palenia tytoniu;
  • wynoszenia z domków wyposażenia (meble, koce, itp.);
  •  podłączania i pozostawiania bez nadzoru urządzeń elektrycznych będących pod napięciem;
 9. Goście zobowiązani są do segregowania odpadów zgodnie z przekazaną instrukcją.
 10. Opuszczając domek należy pamiętać o starannym zamykaniu okien i drzwi.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
 12. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony.
 13. Pojazdy parkować można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 14. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania w Ośrodku osób:
  • będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny;
  • uchylających się od dokonania opłaty za pobyt;
 15. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, łamiące zasady bezpieczeństwa, zakłócające porządek i spokój w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 16. Na terenie pola namiotowego/kempingowego zabrania się:
  • kopania rowów i dołów
  • niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew
  • pozostawiania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  • pozostawiania kamieni, gałęzi i konarów.
  • rozpalania ognisk i palenisk poza miejscami  do tego celu wyznaczonymi
  • wjazdu samochodami w przypadku obfitych opadów deszczu
 17. Gościom korzystającym z biwaku udostępniane jest zaplecze sanitarne: ujęcia wody, toalety i prysznice, a korzystanie z nich nie jest dodatkowo płatne.

III Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje Gości do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.30 do  6.30 rano. 
 3. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Administracji Ośrodka.
 4. Ognisko można rozpalać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Grilla palić można jedynie na trawniku.
 6. Prosimy o dbanie o czystość w miejscu zakwaterowania. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Trwalsze zabrudzenia należy zgłosić obsłudze Ośrodka (np.plamy z wina, krwi, itp.).
 7. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowane miejsce, a śmieci wynieść do kontenerów.

IV Postanowienia końcowe

 1. Goście przebywający w OW Rajskie zobowiązują się nie tylko do przestrzegania regulaminu ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i personelu Ośrodka.
 2. Wszelkie reklamacje z tytułu nienależnie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wnoszone po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrywane.
 3. Niniejszy regulamin staje się obowiązujący z dniem 01.04.2018 rok.

Życzymy Państwu udanego i bezpiecznego wypoczynku !

Kierownictwo Ośrodka Rajskie

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

 1. Wydanie sprzętu wodnego następuje na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Wypożyczenie sprzętu potwierdza wpis do rejestru wypożyczalni.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wodnego jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Ilość osób pływających na danym sprzęcie, nie może być większa, niż norma przewidziana dla danej jednostki.
 5. Osoby obsługujące wypożyczalnię zobowiązane są do wydania kamizelek asekuracyjnych, a osoby korzystające ze sprzętu, zobowiązane są je założyć.
 6. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony jej sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne i
 7. wiosła oraz ponosi koszty ich uszkodzenia lub zagubienia.
 8. Usterki w wypożyczonym sprzęcie należy zgłaszać przed wypłynięciem inaczej uznane będą za powstałe z winy wypożyczającego.
 9. Płatności dokonuje się po zakończeniu korzystania ze sprzętu zgonie z obowiązującym cennikiem.
 10. Zabrania się wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających na jednostki pływające.
 11. Osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających nie wypożycza się sprzętu.
 12. Zabrania się siadania na: rufie, dziobie, burtach, kołysania sprzętem oraz wykonywania skoków do wody.
 13. Po zakończeniu pływania sprzęt należy oczyścić i zabezpieczyć przed odpłynięciem.
 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 roku.

Stronę oglądano1425 razy.